Marc legal

Junta Directiva

La Junta Directiva que actualment consta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya és:

Sr. Joan Noguera Torné, President

Sra. Montserrat Villagrasa Corominas, Secretària

Sr. Pío Camprubí Jamila, Tresorer

Sra. Joana Maria Guasp Mañé, Vocal

Sr. Ramiro Gutiérrez García, Vocal

Sr. Jordi Mendieta Suñé, Vocal

Sra. Fina Casellas Oliveras

Forma Jurídica

Articles i Lleis

L’article 22 de la Constitució espanyola.

L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació.

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions.

Prestadora de serveis

Decrets i lleis

L’article 22 de la Constitució espanyola.

L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació.

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions.

Amb la col·laboració:

Skip to content