Carta Ètica

Carta Ètica de La Ginesta

A l’Associació Residencial Maragall, des del treball en equip hem desenvolupat la carta ètica de centre encaminada a desenvolupar la nostra intervenció des d’una pràctica centrada en la persona i que ens porta a definir les bones pràctiques que han de regir l’activitat quotidiana.

Per això volem definir aquesta Carta Ètica que té en compte uns principis reguladors de la nostra intervenció. A aquests principis es defineixen en relació amb els aspectes següents:

Old people holding hands each other
Smiling mature older business man isolated on white, vertical portrait.

Sobre la intervenció cap a les persones ateses:

• Treballem des del principi de no-discriminació en el respecte de les condicions pròpies de cada persona; els usuaris no han de ser objecte de cap mena de discriminació per raó de: origen ètnic o social, aparença física, orientació sexual, discapacitat, edat, opinions i conviccions, per rebre el nostre acompanyament social.

• Oferim un acompanyament adaptat i personalitzat tenint en compte les vostres necessitats en la continuïtat de les intervencions.

• Donar resposta a les necessitats de futur de les persones especialment pel que fa als problemes de salut mental i trastorns de conducta, pluridiscapacitat i envelliment.

• Considerem important donar tota la informació i treballar els circuits interns de funcionament. La persona té dret a una informació clara, comprensible i adaptada sobre la nostra atenció i acompanyament.

• Principi de lliure elecció. Pensem que les persones que atenem tenen el Principi de lliure elecció, del consentiment propi i de la participació en la presa de decisió de tot allò que els incumbeix.

• Creiem que cal potenciar el rol de la família. Hem d’afavorir la conservació dels llaços familiars, des del respecte dels desitjos de la persona, de la naturalesa de la prestació de què gaudeix i de les seves decisions.

• Considerem que és molt important fomentar l’autonomia. En els límits del seu acompanyament, donant resposta a les necessitats que puguin derivar-se del grau d’afectació de les capacitats mantingudes o afectades a la persona atesa.

Treballar els aspectes afectius. Volem donar importància als lligams afectius i socials que poden resultar de la intervenció o de l’acompanyament. El paper de les famílies, dels representants legals i de les persones properes són facilitades amb acord entre la institució i l’usuari.

• Volem acompanyar la persona en les situacions de terminació de la relació d’ajuda, en els casos de derivació a altres serveis, així com en els processos d’inserció laboral i social, fomentant l’autonomia personal que permetin a la persona el màxim grau possible de independència a la vida quotidiana.

• Volem acompanyar a la fi de la vida. Aquestes situacions són objectes de cures, assistència i sustentació adaptant i respectant les pràctiques religioses o confessionals i les conviccions tant de la persona com dels seus afins o representants.

• Volem potenciar l‟exercici dels drets civils de tota persona. L’exercici de la totalitat dels drets civils i llibertats individuals atribuïdes a les persones acollides les facilitem com a institució, prenent les mesures útils des del respecte, tan necessari, a la presa de decisions.

• La nostra ètica es basa en el respecte de la dignitat de la persona i de la seva intimitat. El respecte de la dignitat i de la integritat de la persona és garantit. La nostra intervenció i acompanyament es basa que el dret a la intimitat ha de ser preservat i potenciat.

Portrait of smiling senior, mature retired grandmother in eyeglasses, smiling elderly woman
Youre only as old as you feel. Shot of a loving senior couple taking a walk outside.

Sobre la intervenció cap a les/els professionals:

Vetllar per les bones pràctiques dels professionals a partir dels plans individualitzats de cada persona i de la missió, la visió i els valors de l’entitat.

Treballar en equip potenciant un abordatge integrat i integral de la persona des del consens que ens ha de portar a un treball coherent, des de la coordinació i cooperació interprofessional.

Potenciar la presa de decisions en equip a partir de dinàmiques de democràcia participativa als equips de treball que ens permetin implicar-los en la reflexió ètica de la intervenció quotidiana.

Vetllar per la formació i qualificació dels professionals.

Vetllar per un clima laboral segur i que permeti i l’autorealització dels professionals que conformen l’equip.

Tots els professionals han d’assumir els compromisos ètics de l’entitat.

Funcionament i gestió de l'Entitat:

Gestionar l’entitat de forma honesta i amb transparència, afavorint mecanismes de control des dels procediments i protocols en una revisió constant des dels plans de millora.

• Treballar per la transformació a través de la innovació social, tecnològica o de models dorganització avaluant limpacte que generen les nostres accions.

• Apostar per ser una empresa d’economia social més sostenible, enfortint la nostra activitat empresarial, emprenent nous projectes i aliances, cercant noves vies de finançament i optimitzant els recursos de l’entitat.

• Garantir la gestió de béns patrimonials.

Amb la col·laboració:

Skip to content